Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение от Председателя на Общински съвет Лясковец относно допълнение към Доклада на Кмета на Община Лясковец неразделна част от Предложението за приемане на План-сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2024 г. 14.12.2023 Предложение от Сергей Добрев - Председател на Общински съвет Лясковец: Във връзка с влязло в сила Решение № 96 от 06.04.2023г. по АД №56 / 2023 г. по описа на Административен съд Велико Търново, потвърдено с Решение №12095 от 06.12.2023 г. на Върховен административен съд, предлагам да се публикува допълнение към Доклад от Васил Димитров Христов - Кмет на Община Лясковец, неразделна част от Предложение към Общински съвет Лясковец, относно: Приемане на План-сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2024 г.

Предложение