Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” 11.12.2023 Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана от ЕСФ плюс и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект: ”№BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, Община Лясковец обявява 1 (едно) свободно работно място за гр. Лясковец за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, трябва: 1. Да притежават диплома за завършено средно образование. 2. Да не са осъждани. 3. Да са физически и психически здрави. 4. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност и комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Социален асистент” по проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” е с код по НКПД 53221003. Основните задължения, включени в нея са следните: 1. Закупува със средства на потребителя хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост. 2. Заплаща със средства на потребителя сметки и такси - за консумирана ел. енергия, телефон, кабелна телевизия, местни данъци и други. 3. Осигурява социални контакти и пълноценно прекарване на свободното време на потребителите на предоставяната услуга. 4. Придружава потребителите на услугата при посещение на личен лекар, консултации със специалист и/или настаняване в болница. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (Приложение № 1), в което се описват всички приложени документи. 2. Диплома за завършено средно образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване). 3. Професионална автобиография (CV). 4. Документ за самоличност (оригинал, който след сверяване на данните се връща). 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива. 6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава. 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи - 15.12.2023 г. (петък) до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване