Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост 02.10.2023 Заповед №2006 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година на следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 20835.66.25, находящ се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, местност: „Качуля“, с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, площ: 80,744 дка.

Заповед №2006 / 02.10.2023 г.