Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 02.10.2023 Заповед №1999 / 29.09.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №358, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII358 в кв. 75 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 621 кв. м, заедно с построената в него сграда: Едноетажна полумасивна жилищна сграда, със застроена площ 61 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №892 / 18.11.2011 г., находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Тодор Хрулев“ №87.

Заповед №1999 / 29.09.2023 г.