Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1961 #1 / 13.07.2023 г. 13.07.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1354 от 13.07.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлени имот (УПИ) II-187 в кв. 29 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. С предложението за частично изменение на ПУП - ПРЗ на гр. Лясковец се променя установеното с Плана за регулация конкретно предназначение и се предвижда промяна на устройствената зона на УПИ II-187 в кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. Определя се нова устройствена зона - смесена многофункционална (Смф1) и конкретно предназначение - „за жилища и обществено обслужване“. За имота се определят нови устройствени показатели съгласно Решение № 589/ 22.06.2023 г. на Общински съвет Лясковец при условията на § 9 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони: височина Н до 10 м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт 3, минимална озеленена площ 20% и начин на застрояване - свързано, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1354 от 13.07.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.