Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново 11.07.2023 Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със свое Решение № 582 от 22.06.2023 г., открива процедура за подбор на осем кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново за мандат 2024 - 2028 г. Изисквания към кандидатите За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: • да са на възраст от 21 до 68 години; • да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново; • да имат завършено най-малко средно образование; • да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; • да не страдат от психически заболявалия; • да не са съдебни заседатели в друг съд; • да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново; • да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; • да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново, както и да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Велико Търново. Необходими документи за кандидатстване • подробна автобиография, подписана от кандидата; • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Лясковец да се обръща за препоръки; • мотивационно писмо; • писмено съгласие; • декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на Община Лясковец най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. С Решение № 582/22.06.2023 г. на Общински съвет - Лясковец са утвърдени образци на следните документи: • заявление за кандидатстване - Приложение № 1; • писмено съгласие - Приложение № 2; • декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ - Приложение № 3; • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ - Приложение № 4. Образците на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет - Лясковец, както и на официалната Интернет страница на Община Лясковец: www.lyaskovets.bg, в раздел „Обяви“. Място и срок за подаване на документите В срок до 31.07.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново подават необходимите документи в Общински съвет - Лясковец: Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, етаж 1, стая № 4 или № 6.   Георги Петров Председател на Общински съвет - Лясковец

Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4.