Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за участие в процедурата по избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец 16.06.2023 В изпълнение на Решение №573 / 25.05.2023 г на Общински съвет - Лясковец, конкурсната комисия за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец кани всички заинтересуване граждани, неправителствени организации и цялата местна общност да представят свои кандидатури за заемане на длъжността. Изискванията за нейното заемане са: кандидатите да имат завършени висше образование и да бъдат дееспособни, неосъждани български граждани. За участието си в конкурса кандидатите следва да представят: заявление в свободен текст, мотивационно писмо, автобиография, диплома за завършено висше образование, свидетелство за съдимост и документи, удостоверяващи трудов, или служебен стаж по специалността. Място за представяне на документите: деловодството на Общински съвет - Лясковец. Срок за представяне на документите: 16.07.2023 г. Отговарящите на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени на интервю, което има за цел да провери и оцени познанията им в правозащитната област и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт, както и идеите им за развитие на дейността на обществения посредник. След провеждане на интервюто, комисията ще извърши класиране и ще предложи на Общински съвет - Лясковец кандидатурите на първите трима, показали най-добри резултати на конкурса, от които Съветът да избере обществен посредник на територията на Община Лясковец. Председател на комисията: Т. Тодоров