Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2567 #2 / 13.04.2023 г. 13.04.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 785 от 13.04.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имота: УПИ III-321, УПИ IV-321 и УПИ XXI-546 в кв. 19 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се правят следните промени: Урегулираните поземлени имоти: УПИ III-321, УПИ IV-321 и УПИ XXI-547 в кв. 19 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец, да се урегулират по имотните граници на поземлените имоти: ПИ 321 и ПИ 546, като се запазва съществуващата номерация в съответствие с кадастралния номер на поземлените имоти. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 785 от 13.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.