Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление до допуснатия кандидат в обявения конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец 07.04.2023 Уведомление по чл. чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители: На основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) Комисията, назначена със Заповед №719 / 03.04.2023 г. на органа по назначаване при Община Лясковец - Кмета на Община Лясковец, уведомява г-н Кирил Александров в качеството му на допуснат кандидат в обявения конкурс за заемане на длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец, че конкурсът ще се проведе на 19.04.2023 г. (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1, по предварително обявения начин: - чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и - интервю.