Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-907 #1 / 21.03.2023 г. 21.03.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 611 от 21.03.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - Промишлена зона, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ II - за ПСД и УПИ IV - за ПСД в кв. 159 по действащия ПУП- ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ урегулираните поземлени имоти: УПИ II - за ПСД и УПИ IV - за ПСД в кв. 159 по действащия ПУП- ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, се обединяват в нов УПИ II - за ПСД, кв. 159 по действащия ПУП- ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона. Създава се градоустройствена основа с цел строителство на нови сгради и съоръжения и се потвърждава конкретното предназначение на новообразувания имот - „за производствено складови дейности“ - без изменение. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 611 от 21.03.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.