Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за длъжността: „Технически сътрудник“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” 17.03.2023 Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана от ЕСФ плюс и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Технически сътрудник” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец“, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Технически сътрудник” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Технически сътрудник” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, трябва: 1. Да притежават средно образование. 2. Да не са осъждани. 3. Да са физически и психически здрави. 4. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност и комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Технически сътрудник” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” е с код по НКПД 41102005. Основните задължения, включени в нея са следните: 1. Приема заявления и приложения към тях от хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. 2. Съдейства за предоставяне на мобилните интегрирани здравно – социални услуги на потребителите. 3. Обработва кореспонденция, свързана с работата по проект „Грижа в дома в община Лясковец” . ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Технически сътрудник” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (Приложение № 1), в което се описват всички приложени документи. 2. Да притежават документ за завършено образование - втора степен на професионална квалификация и/или завършен X клас. (копие и оригинал за сверяване). 3. Професионална автобиография (CV). 4. Документ за самоличност (оригинал, който след сверяване на данните се връща). 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива. 6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава. 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи - 23.03.2023 г. (четвъртък) до 12:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване