Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец 17.02.2023 На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт - Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Общински съвет „Проекти на нормативни актове“. В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец