Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3830 #1 / 05.01.2023 г. 05.01.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 33 от 04.01.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ-ПУП-ПР-ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлени имот (УПИ) XI-155 в кв. 19 по Подробно устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец. С предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, за имот с кадастрален № 155 за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-155 в кв. 19 по Подробно устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец, като се предвижда имота да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота - УПИ XVI-155 с площ 692 м2 и УПИ XIX-155 с площ 693 м2. С предложението за Частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Козаревец, общ. Лясковец, за имот с кадастрален № 155 за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-155 в кв. 19 по Подробно устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец, след разделянето на имота на два нови урегулирани поземлени имота - УПИ XVI-155 с площ 692 м2 и УПИ XIX-155 с площ 693 м2, се предвижда свободно основно застрояване. За имота се определят следните устройствени показатели: височина Н до 10 м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 40% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 33 от 04.01.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.