Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-4926 / 13.11.2017 г. 14.11.2017 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1285 от 13.11.2017г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА в обхват на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-2068 за авторемонтни дейности по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец, в следните части: І. Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация и План за застрояване: Проект за частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ-2068 за авторемонтни дейности в кв. 37, попадащи в устройствена зона с пределно допустими стойности на показателите с характер на застрояване от вида обществено обслужваща - ниско застрояване с височина до 10м О(о), плътност на застрояване Пз 60%, интензивност на застрояване Кинт 1,2 и озеленена площ Поз 40%, с ново конкретно предназначение - „производствена база за производство на оборудване и ремонт на ретро автомобили”, с пределно допустими стойности на показатели за зона с характер на застрояване от вида „предимно производствена зона” (Пп), плътност на застрояване Пз до 80%, интензивност на застрояване Кинт до 2,5, озеленена площ Поз 20%, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. ІІ. Инвестиционен проект за строеж: „Производствена база за производство на оборудване и ремонт на ретро автомобили” в УПИ ХVІІ-2068 в кв. 37 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Заповед № 1285 от 13.11.2017г. на Кмета на Община Лясковец, не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец