Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3975 / 25.09.2017 г. 27.09.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: Със ЗАПОВЕД № 1629 от 25.09.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ-365 в кв. 74, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУГ да се промени регулационната му граница на север, като същата се постави в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот (ПИ) № 365, за който е отреден, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на застрояване съгласно действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1629 от 25.09.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец