Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3921 / 20.09.2017 г. 21.09.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1584 от 20.09.2017 г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ЧИ на ПУП - ПЗ в съществуващите граници на поземлен имот № 141003 в местността „Чифлика” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, съгласно който да се създаде градоустройствена основа за ново застрояване в имота, допълваща одобрен и влязъл в сила предходен ПУП-ПЗ при променено предназначение на земята, при запазване на показателите с пределно допустими стойности за плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ в установената устройствена зона от вида „предимно складова” (Пскл), за изграждане на обект: „Ремонтно-складова база за селскостопанска техника”, в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на чл. 48 от Наредба № 8 / 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, и съгласно графичната съставка, приложена към преписката и неразделна част към настоящата заповед. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №1584 от 20.09.2017 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец