Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Образователен медиатор” в Мобилен мултидисциплинарен екип 11.08.2017 Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0051 от 05.07.2017 г., по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на 2 вакантни длъжности: „Образователен медиатор”, от които 1 бр. за територията на община Лясковец и 1 бр. за територията на община Стражица, в Мобилен мултидисциплинарен екип (ММЕ). Длъжността се заема въз основа на трудов договор след проведен подбор по документи на кандидатите. Одобрените кандидатите ще бъдат поканени на интервю. За заемане на длъжността „Образователен медиатор” в Мобилен мултидисциплинарен екип могат да кандидатстват само лица в трудоспособна възраст, които отговарят на следните условия: - безработни лица; - неактивни лица. Изисквания за заемане на длъжността: „Образователен медиатор” в Мобилен мултидисциплинарен екип (ММЕ):   I. Изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: Общи изисквания: 1. Образование – не се изисква; 2. Да са физически и психически здрави; 3. Да не са осъждани; 4. Да имат мотивация и нагласа за работа с хора от различни етноси; 5. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност; 6. Да познава образователните и социални проблеми на ромската общност. Предимство ще имат тези кандидати, които: - имат опит в работа по проекти на същата или сходна длъжност; - имат опитв работа с хора от различни етноси. - владеят езика на местната ромска общност.   II. Документи и срокове за кандидатстване: Кандидатите следва да представят в срок от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г. вкл. следните документи: 1. Писмено заявление до Кмета на Община Лясковец (по образец); 2. Автобиография; 3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване); 4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 7. Документи за допълнителна квалификация (при наличие на такава - копие и оригинал за сверяване).   III. Начин на провеждане на подбора: 1. Първи етап: Подбор по документи; 2. Втори етап: Интервю – събеседване с одобрените след първи етап кандидати. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г. вкл. от 08:00 часа до 17:00 часа.

Заявление