Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-2999 / 18.07.2017 г. 18.07.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със Заповед № 1169 от 18. 07.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхват УПИ VІІІ-1318 в кв. 67 и граничещите с него УПИ VІІ-1319 и ІХ-1317, с който съгласно условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ да се променят северната и южната дворищно-регулационни граници между тях като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с № 1318, отразен по действащия Кадастрален план на гр. Лясковец, за който е отреждането, а източната и западна регулационни граници да се запазят така както са предвидени по ПУП - ПР на гр. Лясковец, при запазване характер на устройство и застрояване с преобладаваща устройствена зона от разновидност Ж(м) – жилищно застрояване с малка височина до 10м, и параметри за плътност на застрояване Пзаст. от 20% до 60%, интензивност на застрояване Кинт. от 0,5 до 1,2, необходима озеленена площ Позел. от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1169 от 18.07.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец