Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-2430 / 08.06.2017 г. 09.06.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: Със ЗАПОВЕД № 905 от 08.06.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец - Промишлена зона в обхвата на урегулиран поземлен имот І - за производствено, складова и търговска дейност, в кв.126, като за поземлен имот (ПИ) № 20 се отреди нов самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) и към него се предадат части от нереализирани улици с обща площ от 789 м2. Уличната регулационна линия пред ПИ № 20 да се постави в съответствие със съществуващата кадастрална граница на имота, с което да се намали ширината на улица с о.т. 735а - 738 на 3.5 л.м., с конкретно предназначение на УПИ „за производствено-складова и търговска дейност”, при запазване на пределно допустимите показатели за установената устройствена зона от вида П(п), плътност на застрояване Пз мах. 80%, интензивност на застрояване Кинт от 2.5 и озеленена площ от 20%, с 1/3 дървесна растителност и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 905 от 06.06.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец