Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-2401 / 07.06.2017 г. 08.06.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: Със ЗАПОВЕД № 896 от 06.06.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти – УПИ ХІ-463 и УПИ Х-464 в кв. 27, с който е предвидено да се измени вътрешната дворищно-регулационна граница между тях, като същата се измести от изток на запад и УПИ ХІ-463 остане с лице към улицата от 16 л.м., а североизточната точка на имота (дъното) остане непроменена, като по този начин част от УПИ ХІ-463 се придават към УПИ Х-464 кв. 27 (имотите са на един и същи собственик), при запазване на пределно допустимите показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 - 1,2, и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на застрояване - „свободно”, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 896 от 06.06.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец