Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец 31.05.2017 За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец (ОУПО Лясковец) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., поел. изм.-бр. 94 от 30.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.)   1. Информация за възложителя на плана: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Възложител: Община Лясковец Седалище и адрес на управление: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1 Лице за контакти: Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец Телефон/Факс/Е-mail: тел.: 0619 22055, факс: 0619 22045; е-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net   2. Обща информация за предложения план а) Основание за изготвяне на плана Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на територията. Проектът на ОУП е разработен въз основа на договор от 2016 год. между Община Лясковец и Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец“ ДЗЗД. Изработен е въз основа на Задание за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Лясковец и Решение № 293-26.04.2013 г. на Общински съвет – Лясковец съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗУТ. б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана Перспективният срок, за който се изработва ОУП е 2035 г. в) Териториален обхват Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Лясковец. г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/   В територията на община Лясковец НЕМ включва: - ВG0000213 „Търновски височини”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.; - ВG0000279 „Стара река”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.; - ВG0000280 „Златаришка река”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.; - ВG0000610 „Река Янтра”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401 от 12.07.2016 г., ДВ, бр. 62/2016 г. на Министерство на околната среда и водите.   3. Финансиране на плана Планът се финансира със средства от общинския бюджет и финансово подпомагане със средства от бюджета на МРРБ.   4. Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му. 5. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана Отговорен орган за прилагането на плана е община Лясковец.   6. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана Общински съвет - Лясковец.   7. Място за публичен достъп Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Лясковец, гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 13.30 до 16.30 ч. и са публикувани на електронната страница на община Лясковец (www.lyaskovets.net) - ОУП на Община Лясковец.   8. Време за публичен достъп 30 дни от датата на публикуване: от 01.06.2017 г. до 01.07.2017 г.   9. Начин за изразяване на становище Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община Лясковец: всеки работен ден от 08:00 до 17:00ч. в сградата на община Лясковец, гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1, с писма на адрес: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1 и по електронна поща: e-mail: obshtina@lyaskovets.net За контакти: 0619 22055   След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Лясковец, доклада за ЕО, и всички приложения към него. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ше бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно съобщение/обява.

Екологична оценка