Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-1983 / 12.05.2017 г. 15.05.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 755 / 12.05.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот, затворен между улица с о.т. 1 - 3 - 3а - 9 - 11 - 10 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, и имоти - земеделски земи по Картата на възстановената собственост (КВС), С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация, да се направят слените промени: - да се премахне улица с о.т. 11 - 10 - 8 - 9; - да се променят регулационните граници на имота на ЖП Гара Джулюница, като се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот № 3, като се обособи нов урегулиран поземлен имот VI-3 с отреждане за „ЖП Гара”. С изменението на действащия Подробен устройствен план да не се изменя досегашното предназначение и параметрите за преобладаващата зона за застрояване от вида Ж(м) - ниско жилищно застрояване с максимална височина до 10м. и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 682 / 27.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец