Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-1631 / 20.04.2017 г. 21.04.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 620 от 19.04.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) и План за застрояване ( ПЗ) на гр. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХVІІ и ХVІІІ в кв. 37 съгласно който двата имота се обединяват и в съществуващите им граници се обособи нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ- за авторемонтни услуги в кв. 37 с конкретно предназначение „за авторемонтни услуги”, и се определя начин на застрояване „свободно”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида обществено обслужване О(о) с плътност на застрояване П застр. до 80% , интензивност на застрояване Кинт. до 1,2, плътност на озеленяване min 20%, при условие паркирането да е в рамките на имота и 30 % от зелените площи да са с дървесна растителност, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 620 от 19.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец