Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-1523 / 11.04.2017 г. 21.04.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава, че със Заповед № 585 от 11.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец, се възложи изработване на план – схема, съгласно който да се установи трасе и сервитутна зона за изграждане на елементи на техническа инфраструктура в урегулирана територия – преносен (довеждащ) оптичен кабел и съоръженията към него, представляващ подземно кабелно захранване на базова станция VT5329, която е монтирана на покрива на сградата на ул. „Трети март” №1 в УПИ ХІ-за административно делово обслужване, кв.69 , съгласно действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец, при спазване на разпоредбите от действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 585 от 11.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец