Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-1489 / 06.04.2017 г. 10.04.2017 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със Заповед № 570 от 05.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация ( ЧИ на ПУП - ПР ) на гр. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти (УПИ) УПИ VІІ-1088, УПИ VІІІ-1087, УПИ ІХ-1084 и УПИ Х-1085 в кв. 89, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 208 от Закона за устройство на територията, и условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят регулационните им граници, като се поставят в съответствие с кадастралната граница на поземлени имоти (ПИ) № 1084, № 1085, №1087, №1088, за които са отредени, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 - 1,2, и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на застрояване – „свободно” съгласно Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията Заповед № 570 от 05.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец