Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-1488 / 06.04.2017 г. 10.04.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 569 от 05.04.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-157 в кв. 12, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят част от регулационните му граници, като се поставят в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот (ПИ) № 157, за който е отреждането му, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 - 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на основно застрояване „свободно”, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 569 от 05.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец