Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-1241 / 24.03.2017 г. 28.03.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 503 от 23.03.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план План за застрояване ( ЧИ на ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-260А в кв. 11, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, на поземлен имот (ПИ) № 2344, за който е отреден УПИ ХІ-260а, се променя предназначението от преобладаваща зона за застрояване от вида Ж(м) – ниско застрояване с максимална височина до 10м в зона с конкретно предназначение „за производствени дейности” с параметрите при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида предимно производствена П(п) с плътност на застрояване П застр. до 80% , интензивност на застрояване Кинт. до 2,5, плътност на озеленяване min 20%, при условие паркирането да е в рамките на имота и 30 % от зелените площи да са с дървесна растителност, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Настоящата Заповед не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 ЗУТ.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец