Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Прием на документи за изпълнител ДС 28.03.2017 Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на длъжността „Домашен санитар“ само за гр. Лясковец Документите на кандидатите за заемане на длъжността: „Домашен санитар“, ще се приемат в сградата на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, с адрес: ул. „Младост” № 2, ет. 1 (западно крило), от 28.03.2017 г. до 31.03.2017 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в 17.00 часа на 31.03.2017 г. Изисквания към кандидатите: Общи изисквания: 1. да са пълнолетни граждани; 2. да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 3. да са в добро физическо и психическо състояние; 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 4. да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. 5. кандидатите следва да притежават минимум основно образование.   Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит: - на същата или сходна длъжност; - в работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; Необходими документи: 1.Заявление до Кмета на Община Лясковец (по образец); 2.Автобиография; 3.документ за самоличност (за справка); 4.диплом за завършено образование (копие); 5.трудова и/или осигурителна книжка (копие); 6.документи доказващи квалификация и умения, в т.ч. за преминати обучения за „личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“ – копие (ако е приложимо);   За заемане на длъжността могат да кандидатстват лица в трудоспособна и надтрудоспособна възраст, в т.ч. - безработни лица; - неактивни лица, в т.ч. неработещи, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване/интервю с одобрените кандидати.

Заявление за кандидатстване за ДС