Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-146 / 10.01.2017 г. 12.01.2017 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 105 от 09.01.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на град Лясковец, община Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІІІ-725 и V-726 в квартал 124, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1, чл.134, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, да се обединят УПИ ІІІ-725 и УПИ V-725 в квартал 124, обособяване на нов УПИ ІІІ-725,726, и уличната регулация на улица с о.т.2115 – о.т.2143 – о.т.626, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на поземлени имоти с № 725 и № 726, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60%, интензивност на застрояване К инт. от 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 105 от 09.01.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец