Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в общинска администрация на Община Лясковец 16.05.2011 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:   1. Допуска до конкурс следните кандидати: 1.1. Панайот Кръстев Джуров   Посочените кандидати трябва да се явят на 25.05.2011 г. от 9:00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на община Лясковец за решаване на теста.   2. Не допуска до конкурс следните кандидати: 2.1. Мария Николова Йорданова - основание за недопускане, липса на експертно решение на ТЕЛК с установена 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (инвалидност).