This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

05.03.2013:
Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”

Община Лясковец приключва най-мащабния проект за подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура, включваща две начални училища - „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец. В резултат на реализацията на проекта са създадени условия за прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и по-добро ниво на образователния процес в общинската образователна инфраструктура на град Лясковец. Конкретни резултати от проекта са: 

- Повишена енергийна ефективност на сградите на НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец ; 

- Подобрени енергийни характеристики на три сгради от общинската образователна инфраструктура на Община Лясковец; 

- Подобрено качество на образователния процес и създадена съвременна среда за начално образование в община Лясковец; 

- Спестени 91.81 t/год. емисии на въглероден диоксид в резултат на подобрените енергийни характеристики на общински образователни институции на територията на град Лясковец  

- Спестена годишна икономия на енергия от 327 278 kwh/год. в резултат на внедряване на мерки за енергийна ефективност в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” 

- Облагодетелствани общо 244 деца и ученици НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев” и детска ясла „МИР” от подобреното състояние на сградите, от които 39% са от етническите малцинства; 

- Подобрен клас на енергопотребление на сгради общинска собственост – енергиен клас B. 

По проекта бяха извършени строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на двете начални училища в град Лясковец, които включват подмяна на прозорци и врати с PVC, полагане на топлоизолация на фасади, подове и покриви, ремонт на отводнителна система и покривна конструкция, автоматично регулиране на отоплителна инсталация, подмяна на котели, радиатори с панели, тръбна мрежа и циркулационни помпи, изграждане на нова електрическа инсталация, подмяна на осветление с луминисцентни лампи.  

В детска ясла „Мир” бе извършена подмяна на отоплителен котел, радиатори и тръбна мрежа, автоматично регулиране на отоплителна инсталация, монтиране на слънчеви колектори и изграждане на слънчева инсталация за битова гореща вода, подмяна на осветление с луминисцентни тела.  

Внедряването на енергоспестяващи мерки върху три общински сгради с обща застроена площ от 3 416 кв. м. е извършено от Консорциум „Образователна инфраструктура”, включващ четири фирми – „Хидроизомат” АД, „Телекомплект”, „Топлик” ООД и „Стима”. Независимия строителен надзор е изпълняван от ЕТ „Кини – Петко Ангелов” гр. Велико Търново, а авторсикя надзор от „Еневита” ЕООД. Общата стойност на проекта е 1 551 793.11 лв, от които 1 272 038.55 лв. – безвъзмездна помощ - 85 % от Европейски фонд за регионално развитие и 15 % национално съфинансиране; собствено финансиране на община Лясковец – 279 754.56 лв.

Изтегли:
   Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”