This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-004   13.04.2016:
Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 - 2020 г.

ОБЯВА 

 

На 13.04.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 - с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”. 

Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 13.04.2016 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2016-0004. 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

 

На основание чл. 69а, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отм.) и § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения (Плик № 3 „Предлагана цена”), представляващи част от подадените от Вас оферти за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”, ще се извърши на 27.07.2016 г. (сряда) от 15.00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в административна сграда на Община Лясковец, етаж 1 в Залата на общинския съветник. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ