This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-001   08.02.2016:
Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект

Статус: възложена 

 

Уникалният номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00137-2016-0001.