This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-009   02.07.2015:
Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2015/2016 година

ОБЯВА 

 

На 02.07.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2015/2016 година”. 

Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП под уникален номер 9043450 със срок на публичен достъп до 15.07.2015 г. 

Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: www.lyaskovets.net. 

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 17.07.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.