This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-001   09.02.2015:
Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения” по две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Обучения по ключови компетентности” и Обособена позиция 2 „Провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение по Английски език”

ОБЯВА 

 

На 09.02.2015 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения” по обособени позиции:  

- Обособена позиция 1 „Обучения по ключови компетентности” и 

- Обособена позиция 2 „Провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение по Английски език” 

Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок на публичен достъп от 09.02.2015 г. до 23.02.2015 г. 

Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: www.lyaskovets.net. 

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 25.02.2015 г. от 9.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.