This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   13.02.2014:
Документация за участие в процедура "договаряне без обявление" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Лясковец"

Приложеният файл съдържа документация за участие в процедура "договаряне без обявление" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Лясковец".