This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

17.01.2013:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Джулюница

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхват урегулиран поземлен имот VІІ-120, в кв. 7.  

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая №11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец